سوختن

:مقدمه

واکنش های شیمیایی در دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند. یکی از رایج ترین شیوه های طبقه بندی آنها دسته بندی پنجگانه است. در اینجا بعد از ارائه این تقسیم بندی به شرح یکی از انواع واکنش های شیمیایی یعنی واکنش سوختن می پردازیم.

در شکل بالا دسته بندی پنج گانه واکنش های شیمیایی را مشاهده می کنید. البته باید توجه داشت که ممکن است یک واکنش ویژگی های بیش از یک دسته را داشته باشد لذا نمی توان بعضی از واکنش ها را به یک دسته متعلق دانست.